Sealing Films

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 3

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
27230-U Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum open center, diam. x opening 20 mm x 9.5 mm, pkg of 100 ea Mở rộng
AXYPCRSPS Mở rộng
A2549 A2549-1EA Mở rộng
mỗi trang