GC Columns

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 18

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
20633 20633-SIAL Mở rộng
21688-U Mở rộng
22549 22549-SIAL Mở rộng
22963 22963-SIAL Mở rộng
28398-U for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D. Mở rộng
31616 Mở rộng
503193 503193-SIAL Mở rộng
23991 23991-SIAL Mở rộng
20411 Glass Wool Silanized, pkg of 50 g Mở rộng
14029-U Mở rộng
13036-U Metal Packed GC Column (General Configuration) phase none, matrix 45/60 Molecular Sieve 13X support, L x O.D. x I.D. 10.0 ft (3.0 m) x 1/8 in. x 2.1 mm Mở rộng
Trang
mỗi trang