Bộ Lọc Đệm

Bộ Lọc Đệm
Có nhiều lựa chọn để lọc đệm trong sản xuất sinh học. Lựa chọn bộ lọc dựa trên nhu cầu an toàn sinh học của quá trình, thông lượng đệm và tính kinh tế. Bộ lọc để xử lý đệm trong quá trình sản xuất sinh học cung cấp khả năng kiểm soát tạp chất sinh học, hiệu suất khử trùng hoặc lưu giữ vi rút.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 22

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
KGEPS015HH3 900000073584 Mở rộng
KGEPS003FF3 900000038015 Mở rộng
SHGEA47HH3 900000000668 Mở rộng
SW03A47HH3 900000008124 Mở rộng
CMP471TS1 910000008727 Mở rộng
MPGL10CA3 900000038090 Mở rộng
MPGL10CB 900000040501 Mở rộng
MPGL10CL3 900000040502 Mở rộng
MPGL02GH2 900000067614 Mở rộng
MPGL20CA3 900000077363 Mở rộng
MPGL20CL3 900000002337 Mở rộng
MPGL2GCA3 900000037020 Mở rộng
Trang
mỗi trang