Polyme Ưa Nước

Polyme Ưa Nước
Chúng tôi cung cấp một danh mục gồm các nhóm polyme ưa nước được phân loại theo các ứng dụng y sinh, xúc tác, tự lắp ráp và sửa đổi bề mặt.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 292

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
T-018 Mở rộng
22133 Mở rộng
W339504 (1R)-(-)-Myrtenal >=97% Mở rộng
459224 Mở rộng
205664 Mở rộng
W390607 2'-Aminoacetophenone >=98% Mở rộng
553158 Mở rộng
436364 Mở rộng
306223 Mở rộng
674044 Mở rộng
mỗi trang