Chính Sách Đổi Trả

Sản phẩm không được trả lại để nhận khấu trừ trừ khi có sự cho phép của Merck, và khi đó phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn gửi trả lại của Merck. Nhà phân phối phải có văn bản ủy quyền trước của Merck và văn bản ủy quyền trả hàng theo mẫu mà Merck sử dụng trước khi trả lại bất kỳ Sản phẩm nào. Một số mặt hàng và số lượng có thể không được trả lại để nhận khấu trừ hoặc trong bất kỳ trường hợp nào. Các mặt hàng này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với: thuốc thử chẩn đoán, sản phẩm làm lạnh hoặc đông lạnh; thuốc thử và chất chuẩn đã hết hạn sử dụng; sản phẩm tùy chỉnh, đơn đặt hàng đặc biệt hoặc sản phẩm bị điều chỉnh; sản phẩm thiếu nhãn, bộ phận hoặc hướng dẫn sử dụng; và sổ sách, phần mềm máy tính và thiết bị bị loại bỏ khỏi bao bì ban đầu của chúng.

Quyền sở hữu và rủi ro tổn thất đối với Sản phẩm bị trả lại sẽ chuyển cho Merck khi nhận Sản phẩm tại cơ sở được chỉ định của Merck. Sản phẩm phải được trả lại trong bao bì ban đầu của chúng với nhãn gốc được dán và không thay đổi về hình thức và nội dung. Nếu có thể, Nhà phân phối đồng ý cung cấp cho Merck tài liệu về nhiệt độ sản phẩm tạm thời và bảo quản thích hợp khác và đóng gói Sản phẩm với chất làm lạnh thích hợp để duy trì nhiệt độ cần thiết trong quá trình vận chuyển. Mọi mặt hàng trả lại có thể phải chịu phí xử lý và phí nhập kho. Trong mọi trường hợp, không cho phép trả hàng sau chín mươi (90) ngày sau khi giao hàng cho Nhà phân phối.