Laboratory Dialysis & Diafiltration Devices

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 6

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
BR718605 Mở rộng
BR470055 BRAND(TM) COVER GLASS, 22 Mở rộng
Z359629 Bright-Line(TM) Hemacytometer supplied with two cover slips Mở rộng
Z375357 Bright-Line(TM) Hemacytometer replacement cover slip replacement cover slip for the Bright-Line Hemacytometer: Z359629 Mở rộng
CLS294775X38 Corning(R) microscope slides, plain L x W 75 mm x 38 mm Mở rộng
mỗi trang