Thuốc Thử Bảo Vệ/ Khử Bảo Vệ

Thuốc Thử Bảo Vệ/ Khử Bảo Vệ
Chúng tôi cung cấp các thuốc thử bảo vệ và khử bảo vệ hiệu quả để kiểm soát có chọn lọc các biến đổi nhóm chức năng trong tổng hợp hữu cơ nhiều bước.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
259950 ?C (lit.) Mở rộng
211222 Mở rộng
324558 Mở rộng
102466 102466-1L Mở rộng
216143 216143-1L Mở rộng
mỗi trang