In 3D Sinh Học

In 3D Sinh Học
Danh mục toàn diện của chúng tôi về vật liệu tương thích sinh học và liên kết sinh học cho các ứng dụng in sinh học 3D và kỹ thuật mô được tối ưu hóa nhằm tạo độ chân thật cao khi in, khả năng tồn tại của tế bào và khả năng tái sản xuất hàng loạt

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 9

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06914 8069140025 Mở rộng
1.07225 1,10-PHENANTHROLINE MONOH YDRATE GR FOR A Mở rộng
8.06215 8062151000 Mở rộng
901953 901953-1EA Mở rộng
901950 901950-1EA Mở rộng
901960 901960-1EA Mở rộng
901958 901958-1EA Mở rộng
901966 901966-1EA Mở rộng
8.06356 SODIUM HYDROGEN SULFITE ( 39% SOLUTION IN Mở rộng
mỗi trang