Custom & Predesigned RNA Oligos, siRNA Duplexes, & Controls

Custom & Predesigned RNA Oligos, siRNA Duplexes, & Controls
Danh mục toàn diện gồm các oligos RNA tùy chỉnh & thiết kế trước, miRNA, esiRNA, siRNA song công và các điều khiển có sẵn ở nhiều định dạng và được sản xuất theo hệ thống chất lượng ISO 9001 và ISO 13485 cho các ứng dụng nghiên cứu hoặc thương mại.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
PDSIRNA5D PDSIRNA5D Mở rộng
PDSIRNA2D PDSIRNA2D Mở rộng
mỗi trang