Cột GC, Phụ kiện & Chất hấp phụ

Cột GC, Phụ kiện & Chất hấp phụ
Xem qua các đơn vị, cột, vật tư tiêu hao và phụ kiện Sắc ký khí (GC) của chúng tôi cho các ứng dụng phân tích GC của bạn để đạt được hiệu suất cao, năng suất tối đa và độ nhạy phát hiện vượt trội.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
25396 OVI-G43 Capillary GC Column L x I.D. 30 m x 0.53 mm, df 3.00 mum Mở rộng
24056 SP(R)-2560 Capillary GC Column L x I.D. 100 m x 0.25 mm, df 0.20 mum Mở rộng
mỗi trang