Proteins, Enzymes & Phân Tử Nhỏ

Cam kết phát triển và cung cấp các giải pháp, thuốc thử đột phá giúp giải quyết vấn đề. Khám phá danh mục toàn diện các enzym, thuốc thử protein và bộ dụng cụ protein của chúng tôi. Ngoài các công cụ enzyme có đặc tính cao để nghiên cứu protein, chúng tôi có một danh mục sản phẩm phong phú gồm các protein không chứa enzyme cho sinh học tế bào, ổn định protein, bổ sung và kết dính nuôi cấy tế bào.
Albumins & Protein Vận Chuyển
Albumin được sử dụng trong ống nghiệm để liên kết, cô lập và ổn định một loạt các phân tử nhỏ và protein quan trọng. Chúng tôi cung cấp albumin huyết thanh của bò và người cũng như thuốc thử protein vận chuyển cho các ứng dụng đa dạng, bao gồm nuôi cấy tế bào, định lượng protein và các nghiên cứu liên quan đến kháng thể.
Coenzymes
Danh mục các coenzyme chất lượng cao của chúng tôi hỗ trợ một cách đáng tin cậy chức năng của các enzym và xúc tác các phản ứng cho các ứng dụng nghiên cứu của bạn.
Phát Hiện Chất Nền & Enzymes
Chất nền và enzym đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học sự sống, vừa là công cụ vừa là mục tiêu trong hệ thống phát hiện. Khám phá các hệ thống phát hiện protein dựa trên enzym cho ELISA, hóa mô miễn dịch, phương pháp western blotting, và nhiều hệ thống khác với danh mục đa dạng các phát hiện chất nền và enzym của chúng tôi.
Enzymes Phân Tích Thuốc
Các enzym phân tích thuốc, bao gồm β-Glucuronidase (beta-Glucuronidase) và sulfatase để nghiên cứu chuyển hóa thuốc và sàng lọc thuốc
Glycosidases
Glycosidase và thuốc thử glycobiology, bộ dụng cụ và tài nguyên để hỗ trợ nhu cầu quy trình công việc về phân tích, chuẩn bị, sửa đổi glycomics và glycobiology của bạn.
Nucleases (DNases and RNases)
Nuclease, bao gồm các enzym DNase, RNase và phosphodiesterase có độ tinh khiết cao để hỗ trợ nhu cầu ứng dụng tiêu hóa axit nucleic của bạn.
Proteases
Khám phá ngay các tài nguyên và thuốc thử protease từ Merck cho nhu cầu ứng dụng phân cắt endo- và exopeptidase và các nguồn lực cho quy trình phân tách protein của bạn.
Phân Tách Mô
Tài nguyên, giao thức phân ly, tách tế bào và cung cấp toàn diện các enzym đáng tin cậy, được đặc trưng rộng rãi bao gồm: trypsin, collagenase, papain, nucleases (DNase và RNase), hyaluronidase, elastase và protease XIV.