Bộ Lọc Ly Tâm Amicon®

Bộ Lọc Ly Tâm Amicon®
Thiết bị siêu lọc ly tâm và áp suất để cô đặc protein, khử muối, trao đổi đệm, tách và lọc mẫu sinh học và môi trường để chuẩn bị cho các ứng dụng xuôi dòng.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
T4904 Tris-Glycine Buffer 10x Concentrate Mở rộng
PCG3011 TruPAGE(TM) Transfer Buffer 20 x Mở rộng
mỗi trang