Thuốc Thử & Đệm Chuyển Màng

Products,Protein Biology,Protein Electrophoresis & Western Blotting,Transfer Buffers & Reagents

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 8

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.12533 1125330050 Mở rộng
1.06022 1060221000 Mở rộng
1.04169 1041691000 Mở rộng
MPTRB 940000004720 Mở rộng
T4904 Tris-Glycine Buffer 10x Concentrate Mở rộng
PCG3011 TruPAGE(TM) Transfer Buffer 20 x Mở rộng
mỗi trang