Thuốc Thử & Đệm Chuyển Màng

Products,Protein Biology,Protein Electrophoresis & Western Blotting,Transfer Buffers & Reagents

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.12533 1125330050 Mở rộng
1.06022 1060221000 Mở rộng
1.04169 1041691000 Mở rộng
T4904 Tris-Glycine Buffer 10x Concentrate Mở rộng
PCG3011 TruPAGE(TM) Transfer Buffer 20 x Mở rộng
mỗi trang