Milliplex Multiplex Assays For Luminex Technology

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 11

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
C8982 Mở rộng
AQ0102 AQ0102-100PMOL Mở rộng
AQ0095 AQ0095-100PMOL Mở rộng
AQ0104 AQ0104-100PMOL Mở rộng
AQ0045 AQ0045-100PMOL Mở rộng
AQ0105 AQ0105-100PMOL Mở rộng
P3303 Mở rộng
MSQC5 MSQC5-100UG Mở rộng
MSAB001 Mở rộng
T6567 Mở rộng
4370285 Mở rộng
mỗi trang