Albumins & Protein Vận Chuyển

Albumins & Protein Vận Chuyển
Albumin được sử dụng trong ống nghiệm để liên kết, cô lập và ổn định một loạt các phân tử nhỏ và protein quan trọng. Chúng tôi cung cấp albumin huyết thanh của bò và người cũng như thuốc thử protein vận chuyển cho các ứng dụng đa dạng, bao gồm nuôi cấy tế bào, định lượng protein và các nghiên cứu liên quan đến kháng thể.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
A7906 Bovine Serum Albumin heat shock fraction, pH 7, >=98% Mở rộng
A7030 Bovine Serum Albumin heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, >=98% Mở rộng
A2153 Bovine Serum Albumin lyophilized powder, >=96% (agarose gel electrophoresis) Mở rộng
A9647 Bovine Serum Albumin heat shock fraction, pH 7, >=98% Mở rộng
A9418 Mở rộng
mỗi trang