Sắc Ký Tinh Sạch Protein

Trong nhiều thập kỷ, sắc ký lỏng đã là một công cụ mạnh mẽ để cô lập protein, peptit và các phân tử khác từ các hỗn hợp phức tạp. Protein A, Protein G và Protein L liên kết IgG từ nhiều loài khác nhau; nhựa liên kết chéo với các protein này được sử dụng để tinh chế các kháng thể đơn dòng hoặc đa dòng. Nhựa ái lực cho các thẻ dung hợp được thêm vào các protein tái tổ hợp cho phép tinh chế bằng phương pháp sắc ký ái lực. Để hỗ trợ nghiên cứu protein của bạn, chúng tôi cung cấp một loạt các công cụ sắc ký protein để làm sạch kháng thể và làm sạch ái lực, bao gồm hệ thống FLAG® phát hiện và tinh sạch protein dung hợp tái tổ hợp.
Tinh Sạch Protein Kháng Thể
Nhựa thanh lọc kháng thể và các cột đóng gói sẵn cho quy mô phòng thí nghiệm, quy mô quy trình và quy mô công nghiệp.
Tinh Sạch Protein Gắn Biotin
Nhựa streptavidin, avidin và các cột đóng gói sẵn để tinh chế quy mô nhỏ đến lớn các protein và kháng thể được đánh dấu biotin.
Tinh Sạch FLAG®
Vectơ biểu hiện, nhựa ái lực và kháng thể để biểu hiện, làm sạch và phát hiện các protein dung hợp được gắn thẻ FLAG®.
Tinh Sạch Protein Tái Tổ Hợp / Liên Hợp
Các loại nhựa thanh lọc ái lực và bộ đệm để tinh sạch các protein được gắn thẻ His, được gắn thẻ GST, được gắn thẻ FLAG®, S-tag ™, Strep-Tag II và T7 trong các điều kiện tự nhiên hoặc biến tính bằng cách sử dụng kỹ thuật tinh lọc theo lô hoặc cột.