Lọc Dung Dịch Đệm

Lọc Dung Dịch Đệm
Có nhiều lựa chọn để lọc đệm trong sản xuất sinh học. Lựa chọn bộ lọc dựa trên nhu cầu an toàn sinh học của quá trình, thông lượng đệm và tính kinh tế. Bộ lọc để xử lý đệm trong quá trình sản xuất sinh học cung cấp khả năng kiểm soát tạp chất sinh học, hiệu suất khử trùng hoặc lưu giữ vi rút.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
38733 Laemmli Lysis-buffer non smelling Mở rộng
P38135 Phosphate buffered saline powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions Mở rộng
S3401 Sample Buffer, Laemmli 2x Concentrate Mở rộng
MMSB10025 SWAB TEST BUFFER SET 25/P K Mở rộng
T6789 Tris Buffered Saline, with BSA, pH 8.0 powder Mở rộng
mỗi trang