Resin Sắc Ký Ái Lực

Resin Sắc Ký Ái Lực
Sắc ký ái lực thường được sử dụng trong giai đoạn bắt giữ để cô lập phân tử mục tiêu và giảm thể tích quá trình. Các loại nhựa ái lực của chúng tôi bao gồm Protein A, chống A và chống B, và nhựa chelate kim loại, được thiết kế để có thông lượng cao và tinh lọc hiệu quả về chi phí.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
SMWP03700 MF-Millipore(R) Membrane Filter, 5 µm pore size 37 mm diameter refills for aerosol monitoring, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ thin absorbent pads, hydrophilic, white, 50 pairs Mở rộng
1.07224 1072242500 Mở rộng
mỗi trang