Resin Sắc Ký Loại Bỏ Kích Thước

Resin Sắc Ký Loại Bỏ Kích Thước
Sắc ký loại trừ kích thước (SEC) là một phương pháp tinh chế được sử dụng để tách các chất dựa trên kích thước phân tử của chúng. Được sử dụng rộng rãi trong các quy trình hòa tan sinh học thương mại, sắc ký loại trừ kích thước là một kỹ thuật đa năng vì thành phần đệm không ảnh hưởng đến hiệu quả phân tách.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 12

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06851 8068511000 Mở rộng
8.06790 8067900500 Mở rộng
8.06772 8067720005 Mở rộng
1.02126 1021260050 Mở rộng
1.02147 Envirocheck® Contact DC ( Disinfection Control) Mở rộng
1.12067 1120671000 Mở rộng
1065601 MICROCON VIALS 100 PACK Mở rộng
1.07214 Peptone from meat pancrea tically digested granulat Mở rộng
1.07233 PHENOLPHTHALEIN INDICATOR ACS,REAG. PH EUR Mở rộng
8.06455 SODIUM FORMALDEHYDESULFOX YLATE DIHYDRATE Mở rộng
8.06538 SODIUM METHYLATE FOR SYNT HESIS Mở rộng
1.06609 Sodium peroxidisulfate fo r analysis EMSURE® Mở rộng
mỗi trang