Bộ Lọc Virus

Bộ Lọc Virus
An toàn với virus là một thành phần quan trọng của sự an toàn của thuốc đối với bệnh nhân. Quá trình lọc vi rút của môi trường nuôi cấy tế bào giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm lò phản ứng sinh học, trong khi quá trình lọc vi rút ở hạ nguồn đảm bảo sạch vi rút. Tìm hiểu cách lọc vi-rút làm giảm nguy cơ và tăng cường an toàn đối với vi-rút.

Sản phẩm

Không tìm thấy sản phẩm theo theo yêu cầu.