Protein Degrader Building Blocks

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
MATFLAGELLIN Non Endotoxin Pyrogen control for Use with PyroMAT(R) System Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test Mở rộng
MATHKSA Non-endotoxin pyrogen control of HKSA Non-endotoxin pyrogen control of heat-killed staphylococcus aureus for use in monocyte activation test Mở rộng
1.44161 PYRODETECT ENDOTOXIN STANDARD Mở rộng
1.44154 1441540001 Mở rộng
PYR0MATCELLS PyroMAT(R) cells Cryopreserved MonoMac 6 cells, pkg of 2 vials Mở rộng
PYR0MATIL6 PyroMAT(R) Interleukin IL-6 standard Mở rộng
PYR0MATKIT PyroMAT(R) kit Pyrogen testing Mở rộng
mỗi trang