Đặt hàng nhanh

Sử dụng dấu phẩy hoặc xuống dòng để phân tách các SKU.

Tệp phải ở định dạng .csv và bao gồm các cột "SKU" và "QTY" Tải xuống mẫu

Chọn tập tin